Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen en bijbehorende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven:
Opdrachtgever: De rechtspersoon en/of particulier met wie Embite, dan wel andere naam voeringen behorend aan Embite, een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van diensten danwel het verstrekken van een offerte.

Artikel 2: Toepasbaarheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte en op de inhoud van alle tussen opdrachtgever en Embite gesloten overeenkomsten.
2.2. Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Embite is enkel verplicht de opdracht uit te voeren conform afspraak binnen 30 dagen na dagtekening offerte.
2.3. Door ondertekening van de offerte, dan wel opdracht, verklaart de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Embite zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
2.6. Toepasbaarheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7. Indien overeengekomen wordt tussen opdrachtgever en Embite dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
2.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Embite zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren conform de overeengekomen opdrachtbevestiging met de opdrachtgever. Voor zover nodig houdt Embite opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Embite steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.
3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Embite aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Embite worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Embite zijn verstrekt, heeft Embite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4. Embite is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.5. Na goedkeuring van de offerte en het ontwerp van de website is het niet mogelijk kosteloos veranderingen aan het design uit te laten voeren. Hiervoor zal een aparte overeenkomst worden opgesteld.
3.6. Embite zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
3.7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Embite het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen.
3.8. Indien door Embite ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.9. Opdrachtgever vrijwaart Embite voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3.10. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na de laatste factuurdatum, schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Embite. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Embite daartoe bevoegd.
4.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en en het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Embite te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Embite openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4. Alle door Embite ontwikkelde producten kunnen door Embite voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
4.5. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het eventueel benodigde copyright.
4.6. De opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden (al dan niet door publicatie op haar website(s)) van informatie, teksten en/of afbeeldingen in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen gegevens die:
– smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– erotisch of pornografisch zijn; of
– inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht; of
– een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; of
– hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan de klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden; of
– commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevatten op een wijze die in strijd is met de Telecommunicatiewet of andere relevante Nederlandse wetgeving; of
– kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten.

Artikel 5: Betaling
5.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Embite nog geen (volledige) betaling is ontvangen zal een herinnering worden gestuurd. Indien 30 dagen na factuurdatum door Embite nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal er een aanmaning worden gestuurd en kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Bezwaren en/of klachten schorten deze betalingstermijn niet op.
5.2. Tenzij anders overeengekomen dienen orders vanaf €300,- excl. btw te worden aanbetaald. Het aanbetalingspercentage bevat maximaal 50% van het totaal aan Embite verschuldigde bedrag. Dit dient voor aanvang van de werkzaamheden (volledig) ontvangen te zijn door Embite.
5.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
5.4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Embite van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
5.5. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum).
5.6. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product niet meer kosteloos uitgevoerd.
5.7. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6: Opzegging en ontbinding overeenkomst
6.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
6.2. Indien de overeenkomst door Embite wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Embite redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
6.3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Embite op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
6.4. Embite heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de opdrachtgever.
6.5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
6.6. Wanneer de werkzaamheden van Embite bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan wel onderhoudscontracten, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
6.7. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze overeenkomsten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
6.8. Embite kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Embite gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
6.9. Embite heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting(en) jegens Embite niet nakomt of in strijd handeld met deze algemene voorwaarden. Embite zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Embite kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 7: Onderhoud website
Deze voorwaarden gelden voor het onderhoud van een website.
7.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld datgene dat omschreven is in de onderhoudsovereenkomst.
7.2. Overgebleven minuten/uren gaan 1 maal mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Restitutie van de overgebleven uren is niet mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het dan geldende uurtarief tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.3. Onderhoudscontracten gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
7.4. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum. Deze overeenkomsten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
7.5. Het onderhoudscontract is alleen geldig voor onderhoudsgerelateerde werkzaamheden, met een limiet van 10 uur per jaar.

Artikel 8: Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid
8.1. Embite garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2. De opdrachtgever vrijwaart Embite of door Embite bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3. De opdrachtgever vrijwaart Embite voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
8.4. Embite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever is verstrekt.
Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijding van prijsopgaves van toeleveranciers.
Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
8.5. De aansprakelijkheid van Embite voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, is beperkt tot een bedrag van maximaal 2 maal het honorarium verbonden aan de opdracht. Indien het aan de opdracht verbonden honorarium lager is dan de geleden schade, is de aansprakelijkheid maximaal 3 maal het honorarium met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger zal zijn dan maximaal de helft van de geleden schade. Indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is dan de geleden schade, is de aansprakelijkheid de hoogte van de geleden schade. Uitgesloten van deze geleden schade is, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een half jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. De factuurdatum is hiervoor leidend.
8.7. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Embite niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
8.8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Embite jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
8.9. Embite is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Embite geen invloed kan uitoefenen.
8.10. Embite heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
8.11. Embite is niet aansprakelijk voor het verliezen van e-mail(s), gegevens van e-mails indien gebruik wordt gemaakt van de door Embite verzorgde e-mail diensten en verhuizingen. Embite zal redelijkerwijs handelen doormiddel van backup en advies de kans hierop tot een minimum te beperken.
8.12. Embite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misgelopen inkomsten, dan wel gevolgschade, bij het niet op juiste wijze functioneren van de e-mail.

Artikel 9: Derden
9.1. Embite is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden zonder kennisgeving door Embite doorgevoerd.
9.2. Embite is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 10: Overige bepalingen
10.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Embite gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3. De opschriften in deze algemene bepaling dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
10.4. Embite kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
10.5. Op de overeenkomst tussen Embite en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Embite en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Embite is gevestigd.
10.6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen Embite en de betrokken partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Laatst bijgewerkt: 21-02-2018